VÅRT UNIKA

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Våra pedagogiska modeller bygger på den senaste forskningen inom samhälls- utbildningsvetenskap, med fokus på transformativt lärande

Vi hjälper din organisation att främja en inkluderande kultur som är skräddarsydd för dina behov och visioner. Vi engagerar hela människan i en transformativ process som ökar deltagarnas medvetenhet och motivation till förändring. Våra innovativa strategier och verktyg engagerar deltagarnas huvud, händer och hjärtan för att uppnå tre viktiga inlärningsmål:

BLI EN DEL AV LÖSNINGEN!

Vårt tillvägagångssätt bygger på samverkande pedagogiska modeller som gör det möjligt för oss att bygga vidare på deltagarnas gemensamma kunskaper och erfarenheter. Utbildningen och verktygen engagerar utbildare och deltagare att utveckla lösningar tillsammans.

OM TRANSFORMATIVT LÄRANDE

UNESCO 2017

“Transformativt lärande är ett innovativt pedagogiskt tillvägagångssätt som ger deltagarna möjlighet att kritiskt granska sina sammanhang, övertygelser, värderingar, kunskaper och attityder i syfte att utveckla utrymmen för självreflektion, samt förståelse för värdet av mångfald och kritiskt tänkande.”

UNESCO 2017

“Transformativt lärande förverkligas när lärandet går bortom hjärnan och kopplar samman hjärta och handling och omvandlar kunskap, attityder och färdigheter.”

UNESCO 2017

“Nyckelaspekter av transformativt lärande är deltagande och samarbetsinriktat lärande för att stödja integration, demokratiskt medborgarskap, yttrandefrihet, respekt för olikheter och icke-våldsam omvandling av konflikter.”

Mezirow 1997

“Transformativt lärande är en process där man åstadkommer förändringar av ens referensram. Förändringen innebär att man antar en ny referensram som är mer inkluderande […] och främjar självreflektion och hänsyn till ens egna erfarenheter.”

Freire 1972

“Learning is a critical process which depends upon uncovering real problems and actual needs. Combined with action, moreover, critical awareness provides an opportunity to empower the learners and encourage them to transform the world accordingly”